LYRIC

Vazhthukirom Vanangugirom Song Lyrics in Tamil

வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம்
போற்றுகிறோம் தேவா ஆ ஆ ஆ

1. இலவசமாய் கிருபையினால்
நீதிமானக்கிவிட்டீர் – இராஜா

2. ஆவியினால் வார்த்தையினால்
மறுபடி பிறக்கச் செய்தீர் – என்னை

3. உம் இரத்தத்தால் தெளிக்கப்பட்டோம்
ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம் – ஐயா

4. உம்மை நோக்கிப் பார்க்கின்றோம்
பிரகாசம் அடைகின்றோம் -ஐயா

5. உம்மையன்றி யாரிடம் செல்வோம்
ஜீவனுள்ள வார்த்தை நீரே – ஐயா

6. அற்புதமே அதிசயமே
ஆலோசனைக் கர்த்தரே – என்றும்

Added by

F Ruban Silva

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT


Reduce Body Weight